Campanii promoționale de fidelizare pentru clienții ZIRETO Caffe

Societatea  JUST SEVEN S.R.L - Regulament general al promoțiilor

Articolul 1. Organizatorul campaniilor
Art. 1.1. Promoția este organizată de JUST SEVEN SRL, cu sediul social în Mun. Suceava, Bulevardul Ana Ipătescu, nr. 5, Jud. Suceava, Romania, 720026, înregistrată la Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/323/2015, CUI RO 34335442, telefon: +40 756 227 777, denumita în cele ce urmează “ZIRETO Caffe”.”
Art. 1.2. Promoția se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. 
Art. 1.3. În prezentul Regulament, în afara noțiunilor definite în cuprinsul articolelor, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarea semnificație:
a) „Forța majoră” – reprezintă orice eveniment ori altă cauza exterioară, independentă de voința Participanților sau a Organizatorului, neamputabilă acestora și care nu poate fi, în mod absolut, prevăzută, controlată ori depășită de către aceștia și care conduce la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare ori la întârzierea executării prevederilor prezentului Regulament.
Constituie caz de forță majoră, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre următoarele circumstanțe: epidemii, pandemii, război, anarhie, acte de terorism, război civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundații, perturbări ale traficului aerian sau de alta natura, restricții de călătorie în tara sau în străinătate și alte fenomene meteorologice adverse, confiscări sau orice alte acțiuni ale instituțiilor publice.
b) „Participanții” - toate persoanele fizice cu domiciliul în România sau străinătate, care îndeplinesc condițiile menționate în prezentul Regulament.
c) „Promoția” – reprezintă promoția care se va desfășura în conformitate cu prezentul Regulament.
d) „Regulament” – reprezintă prezentul document organizatoric al Promoției, inclusiv anexele și actele adiționale ulterioare care fac parte din acesta.
e) „Organizatorul” – este organizatorul Promoției, identificat conform secțiunii 1.1. de mai sus și având atribuții în Promoție stabilite prin prezentul Regulament.
Articolul 2. Durata. Locul desfășurării.
Art. 2.1. Campaniile promoționale de fidelizare a clienților sunt valabile în toate punctele de lucru ZIRETO Caffe.
Art. 2.2.  Acordarea produselor aflate în promoție este valabilă pe o perioadă nedeterminată.
Articolul 3. Modul de implementare a campaniei. Evidența produselor achiziționate de către client.
Art. 3.1. Pentru fiecare comanda de produs/e (care fac/e parte din campanie) achiziționat/e  de către client, barista va oferi un bon fiscal, care conține un cod de bare.  Toate codurile de bare tipărite pe bonurile fiscale emise au o valabilitate de 60 (șaizeci) de minute din momentul în care au fost tipărite. 
Art. 3.2. Fiecare client are dreptul de a scana un număr de maxim 3 (trei) coduri de bare consecutiv, într-un interval de maxim 60 (șaizeci) minute, de pe bonurile aferente produselor cumpărate de acesta.
Art. 3.3. în momentul în care clientul acumulează 5 (cinci) puncte în aplicația mobilă Zireto Caffe, poate opta pentru un produs gratuit, marcat corespunzător pe lista meniului, în schimbul celor 5 (cinci) puncte acumulate. Clienților le este interzis de a scana coduri de bare de pe alte bonuri care nu le aparțin sau de a acumula puncte în aplicație prin orice alte metode în afara celor menționate în Regulamentul campaniei de fidelizare! Orice altă încercare de acumulare a punctelor în aplicație este considerata fraudă, va duce la pierderea tuturor punctelor acumulate și va fi sesizată, totodată, autorităților competente!
Art. 3.4. Punctele acumulate în aplicație sunt valabile în toate punctele de lucru ZIRETO Caffe și au valabilitate nelimitată. 
Articolul 4. Produse participante la campanie
Art. 4.1. Obiectul campaniilor îl reprezintă anumite produsele nominalizate și comercializate prin intermediul meniului de produse care este afișat în toate punctele de lucru ZIRETO Caffe. 
Art. 4.2. Produsele care fac parte din Campania de fidelizare, sunt marcate pe meniu cu un simbol roșu „
” poziționat înaintea denumirii. Simbolul roșu indică produsele în baza cărora se pot acumula puncte și în același timp, produsele oferite gratuit în schimbul punctelor electronice acumulate de clienți în aplicație, cu excepția produselor mari (ex: Caffe Latte 450ml, Spanish Latte 450ml, etc.). Produsele din categoria „Extra”, fresh-urile, limonadă, snacks și apă nu sunt incluse în promoție.
Art. 4.3. Produsele care nu fac parte din Campania de fidelizare sunt următoarele: Produsele din categoria „Extra”, „Sweets”, „Snacks”.  fresh-urile, limonada, apa, Cold Brew, Zireto Frost, Matcha, Bubble Z, Nutella Latte, Honey Bee Latte, Lotus Latte, Bonbon Latte și derivatele acestora.
Art. 4.4. Produsele aflate în campaniile de sezon/lunare nu intră în campania de fidelizare.
Articolul 5. Dreptul și condițiile de participare
Art. 5.1. Participarea la Promoție implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum și posibilitatea folosirii în scop publicitar a denumirii Participanților. Prin participarea la Promoție, Participanții acceptă intrarea automată în baza de date a Organizatorului, cu respectarea GDPR.
Art. 5.2. Prin simpla participare la Promoție, Participanții își dau acordul expres și neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a JUST SEVEN S.R.L., în calitate de francizor și Celelalte părți ale Sistemului de franciză, în calitate de francizați, în vederea validării și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Organizatorului.
Art. 5.3. Promoția se va derula conform prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, dar nu mai înainte de a anunța în mod public aceste modificări, prin publicarea acestora în cadrul  Aplicației mobile „Zireto Caffe”. Orice modificare se va efectua printr-un act adițional la prezentul regulament.
Art. 5.4. De aceste campanii beneficiază orice persoana fizica având domiciliul stabil atât în Romania cat și în alte state cu vârsta de cel puțin 14 ani.
Art. 5.5. La achiziționarea unui produs care face obiectul acestei promoții, Participantul beneficiază de un punct electronic vizibil în aplicația Zireto Caffe, după ce va scana codul de bare de pe bonul fiscal oferit de barista. În momentul în care va obține în aplicație 5 (cinci) puncte, va putea beneficia gratuit, la alegere, de un produs care face obiectul acestei promoții, marcat corespunzător pe lista de produce afișată la acel punct de lucru.
Articolul 6. Limitarea Răspunderii
Art. 6.1. Regulamentul oficial al Promoției este disponibil în mod gratuit și poate fi consultat de către orice solicitant pe toată perioada Promoției în cadrul paginii www.zireto.ro
Art. 6.2. Organizatorul își rezervă dreptul de încetare a Promoției în orice moment al acesteia și/sau schimbarea regulilor de participare, obligându-se totodată să facă publică hotărârea sa în acest sens printr-o notificare în cadrul paginii.
Art. 6.3. Organizatorul nu este răspunzător de erorile ivite din cauza funcționării defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fără a se limita la mesaje care nu ajung la destinație din cauza unor erori care nu țin de Organizator, funcționarea necorespunzătoare ori nefuncționarea temporara a serviciilor de internet, etc.).
Articolul 7. Protecția datelor personale
Art. 7.1.  Societatea JUST SEVEN SRL, în vederea desfășurării Promoției, prelucrează datele personale ale Participanților la acest Promoție în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat în evidentele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Art. 7.2. Prin înscrierea la Promoție, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 
Art. 7.3.  Societatea JUST SEVEN se obligă să asigure procesarea datelor cu caracter personal în legătură cu Participanții. Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația libera a acestor date.
Art. 7.4. Accesarea și înregistrarea în Promoție echivalează cu exprimarea acordului de către Participanți în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 
Art. 7.5. Astfel, acordul exprimat în conformitate cu prezenta secțiune presupune ca datele personale ale Participanților să intre în baza de date a Organizatorului.
Art. 7.6. Societatea JUST SEVEN SRL se obligă să le respecte Participanților drepturile prevăzute de lege. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa societății JUST SEVEN S.R.L. 
Art. 7.7. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți, cu excepția firmei de publicitate, societății de email-ing și a operatorului de marketing direct al Organizatorului.
Art. 7.8. La cererea scrisă a Participantului, datată și semnată, expediată pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obligă să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Articolul 8. Litigii
Art. 8.1.În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și Participanți, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.
Art. 8.2.Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.
Articolul 9. Forța Majoră
Art. 9.1. În cazul apariției unui caz de Forța Majora în înțelesul noțiunii de la art. 1.3. a) din prezentul Regulament, dacă o situație de Forța Majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Promoției, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.
Art. 9.2. Organizatorul, dacă invocă Forța majora, este obligat sa comunice Participanților existența acesteia în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la apariția respectivului caz de Forța Majora, prin publicarea pe site și pagina de Facebook/Instagram.
Articolul 10. Diverse
Art. 10.1. Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se vor putea trimite la adresa Organizatorului prevăzuta în art. 1.1. de mai sus în termen de maximum 2 (două) zile de la data ivirii acestora. După aceasta data, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație. 
Art. 10.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a acestei Promoții, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promoții.
Art. 10.3. Organizatorul Campaniei nu își asuma răspunderea, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:
Art. 10.3.1. Organizatorul își rezerva dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară Campaniile.
Art. 10.3.2. Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanii care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniilor.
Art. 10.3.3. Organizatorul își rezerva dreptul de a anula toate punctele acumulate în aplicație în cazul în care se constatata ca Participantul a încercat sa fraudeze sau a fraudat aplicația mobilă Zireto Caffe prin scanarea codurilor de bare de pe alte bonuri care nu le aparțin sau prin generarea de coduri de bare din alte aplicații decât aplicația mobila Zireto Caffe.
Articolul 11. Taxe și impozite
Art. 11.1. Organizatorul campaniilor este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. Prezentele campanii se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.
Articolul 12. Întreruperea campaniei promoționale
Art. 12.1. Organizatorul își rezerva dreptul de a întrerupe oricând Campaniile promoționale, dar nu înainte de a anunța participanții despre aceste modificări la adresa www.zireto.ro .


Cafeaua Zireto. Cafeaua ta preferata